نظارت و بازرسی

گزارش تخلف به واحد نظارت و بازرسی

بعد از ثبت گزارش تخلف به واحد نظارت و بازرسی سان تیم از سوی بازاریاب یا مشتری به بخش بازرسی، واحد نظارت بر تخلفات ظرف مدت ۳ روز کاری گزارش را بررسی و در صورت نیاز اقدامات لازم نظارتی را انجام خواهد داد.