معرفی خدمات جدید شرکت خورشید زیبا

معرفی خدمات جدید شرکت خورشید زیبا

Image

به گزارش روابط عمومی شرکت خورشید زیبا : طبق آخرین جلسه شورای راهبری شرکت که در تاریخ 10 اسفند ماه 1401 برگزار شد تصمیماتی اتخاذ گردیدد که موارد حائز اهمیت آن توسط جناب آقای محمد تقی رستمیان لگ شرکت خورشید زیبا (سان تیم) معرفی خواهد شد.